ارتباط جهانی شدن رسانه ها با طراحی گرافیک

امروز سخت نیست که ببینیم رسانه ها به طور فزاینده ای در حال جهانی شدن هستند و تعریف جدیدی از روش زندگی و شیوه های ارتباط بین انسان ها ار ارایه می دهند که در آن،تعامل میان فرهنگی،ایجاد روابط،و شیوه های کسب و کار،به راحتی برای همگان میسر می گردد.منتقدان جهانی شدن استدلال کرده اند که جهانی شدن رسانه ها منجر به استاندارد سازی،تجانس فرهنگی و ناپدید شدن تفاوت های فرهنگی خواهد شد.یکی از زمینه هایی که تا حد زیادی توسط این تحول تحت تاثیر قرار گرفته،طراحی گرافیک است،زیرا جهانی شدن رسانه ها،از طرفی جهانی شدن فرهنگ،زبان و زبان بصری را به دنبال دارد و از سوی دیگر،طراحان گرافیک را برای اولین بار،در موقعیت کار با مشتریان بین المللی و طراحی برای مخاطبان جهانی قرار داده است.سوال این است که پیامدهای جهانی شدن رسانه ها در طراحی گرافیک چیست؟این مقاله سعی دارد با روش توصیفی و تحلیل نمونه هایی منتخب از آثار طراحی گرافیک،پاسخگویی سوال تحقیق باشد.براین اساس،ابتدا پیامدهای جهانی شدن رسانه ها را مطرح و سپس تاثیر آنها را در طراحی گرافیک بررسی خواهد کرد و در پایان راه حل های پیشنهادی خود را ارایه می نماید.روش گردآوری اطلاعات اسنادی و نمونه گیری انتخابی می باشد.

پیمایش به بالا